Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2021

Szanowni Państwo,

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i mobilizacji Projekt „Festyn Letni dla dzieci na terenie KSM” uzyskał 587 głosów i tym samym został zakwalifikowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce na 2021 rok.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy na nasz projekt oraz udostępniali link do głosowania w mediach społecznościowych.

ZARZĄD KSM

Link do naszego projektu:

„Festyn Letni dla dzieci na terenie KSM”

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2021:

Wyniki BO 2021

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU NA LOKAL MIESZKALNY

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, odwołuje ogłoszony na dzień 14.10.2020r. o godz. 10 00 ustny przetarg nieograniczony mający na celu zbycie lokalu mieszkalnego o pow. 25,80 m2, przy ul. Mazurskiej 68 m 74 w Kielcach z powodu braku możliwości spełnienia wymogów proceduralnych wynikających z „Regulaminu  przetargu na mieszkalne lokale spółdzielcze z odzysku przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności do lokalu”.

Przetarg ten odbędzie się w terminie późniejszym. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.ksm.pl, gdzie poinformujemy o nowym terminie przetargu na ten lokal oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Kielce, dnia  08.10.2020 r.                                                                                  

                                                                                                                          ZARZĄD                                        Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zgłaszanie awarii w ramach dyżuru pogotowia technicznego KSM

ZGŁASZANIE AWARII

W ramach dyżuru pogotowia technicznego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej usługi są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 1900 do godz. 700 rano dnia kolejnego oraz całodobowo w  soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

 1. POGOTOWIE TECHNICZNE – ELEKTRYCZNE I WODNO-KANALIZACYJNE – tel. 502 314 171

Zakres prac wykonywanych nieodpłatnie obejmuje:

 • zabezpieczanie przecieków na częściach wspólnych instalacji wodociągowej tj. do zaworu odcinającego instalację w lokalu (wraz z zaworem),
 • usuwanie niedrożności, zatorów na instalacji kanalizacji sanitarnej (poziomy, piony) –  z wyłączeniem podejść odpływowych od urządzeń w lokalach (w gestii lokatora) – oraz usuwanie ich skutków  w budynkach,
 • usuwanie awarii instalacji elektrycznych do licznika w instalacjach niemodernizowanych oraz pionów instalacji elektrycznej do zabezpieczeń   wewnątrz lokalu (bez zabezpieczeń) w instalacjach po modernizacji,   zasilających lokale mieszkalne, użytkowe, części wspólne budynków, wymiana       bezpieczników topikowych na częściach wspólnych, załączanie bądź wymiana   wyłączników nadprądowych, wraz ze zgłaszaniem awarii do PGE, w przypadku  gdy dotyczy to dostawcy energii elektrycznej,
 • zabezpieczanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych i niezwłoczne zgłaszanie do    Wodociągów  Kieleckich o konieczności ich usunięcia ,
 • zabezpieczanie awarii na przyłączach kanalizacyjnych – wezwanie w razie potrzeby WUKO z Wodociągów Kieleckich
 • zabezpieczanie awarii na sieciach kanalizacyjnych i niezwłoczne zgłaszanie do Wodociągów  Kieleckich o konieczności ich usunięcia.
 1. POGOTOWIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA – tel. 41 34 15 580
 2. POGOTOWIE DŹWIGOWE – tel. 502 682 333
 3. POGOTOWIE GAZOWE – tel. 602 275 159
 4. POGOTOWIE KOMINIARSKIE :
  • os. Zagórska Północ i Zagórska Południe – tel. 604 470 433
  • os. Sady – tel. 784 055 689
  • os. Sandomierskie – tel. 600 243 108

Piknik Rodzinny na KSM

Wspaniała słoneczna pogoda, atrakcyjny program oraz zapał do zabawy, który przejawiała publiczność były widoczne na Pikniku Rodzinnym, zorganizowanym na początku sierpnia, na terenie Mini Parku przy ulicy Boh. Warszawy i ulicy Tarnowskiej. Impreza miała charakter rekreacyjno – artystyczny, integrowała mieszkańców Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańców Kielc spoza KSM. Organizatorami byli Stowarzyszenie Przyjazne KielceScyzoryk się otwiera – satyryczna strona Kielc oraz Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa /OKK „Miniatura” i OKK „Słoneczko”/. W ramach prezentacji działalności Klubu „Miniatura” i „Słoneczko” można było zobaczyć prace malarskie członków Klubu Artystów Plastyków „KAP65” oraz podziwiać umiejętności wokalne Małgorzaty Siemieniec i Anny Polańskiej. Różnorodne atrakcje miedzy innymi zjeżdżalnie, zabawy taneczne, kącik dla najmłodszych / malowanie twarzy/ zgromadziły liczne grono mieszkańców. Uczestnicy pikniku brali udział w konkursach plastycznych, tanecznych, sporo emocji dostarczyła im gra terenowa „Szukanie skarbu” oraz gry sportowe.

Wszyscy uczestnicy dostali drobne upominki, atrakcją była darmowa wata cukrowa i kiełbaski z grilla. Idea „Wszyscy razem” sprawdziła się podwójnie, organizacyjnie i społecznie, na imprezie bawiły się trzy pokolenia mieszkańców Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zapraszamy na kolejne imprezy plenerowe.

Lidia Bernatek

Więcej zdjęć z imprezy można znaleźć pod tym linkiem.

Prace termomodernizacyjne wykonane w ostatnim czasie przez KSM

W ostatnim czasie Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała następujące roboty remontowe.

Plan remontów w KSM na 2019 r. przewidywał remonty elewacji z wykonaniem nowego ocieplenia w podziale na poniższe zadania:

 • zakończenie robót, których realizację rozpoczęto w 2018 r. na budynkach: Daleka 25 i Daleka 27, Chopina 11  
 • kompleksowe wykonanie robót na budynkach : Spółdzielcza 9, Mazurska 70, Bohaterów Warszawy 15,
 • Mazurska 1 – ściana zachodnia,
 • Szczecińska 3 – ściana szczytowa północna,
 • Bodzentyn ul. Ogrodowa 3 – ściana szczytowa zachodnia,
 • rozpoczęcie robót na budynkach: Śląska 10, Bohaterów Warszawy 13.

Wszystkie z powyżej wymienionych zadań zostały zrealizowane, a poniesione koszty finansowe wyniosły 4.963.843,00 zł.

W stosunku do całkowitej kwoty poniesionej na wykonanie wszystkich robót remontowych w naszej spółdzielni w 2019 r. wydatki stanowią  9.046.598,00 zł tj. 54,87 %, co dobitnie świadczy jak dużą wagę do termomodernizacji przywiązuje zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd.

Kontynuując działania z lat ubiegłych promujące termomodernizację budynków przewidziano w planie remontów na rok 2020 w tym zakresie przedsięwzięcia:

 • zakończenie robót, których realizację rozpoczęto w 2019 r. na budynkach: Chopina 11, Bohaterów Warszawy 13, Śląska 10,
 • kompleksowe wykonanie robót na budynkach: Spółdzielcza 4, Mazurska 64, Leszczyńska 68,
 • rozpoczęcie robót na budynkach: Wiosenna 10, Daleka 3

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w okresie I-ego półrocza b.r. udało się zakończyć wszystkie będące kontynuacją z 2019 r. prace, a także rozpocząć je na budynkach Mazurska 64, Leszczyńska 68 oraz Wiosenna 10, Daleka 3 gdzie zakończenie robót założono w 2021 r.

Dyżur Radcy prawnego przeznaczony dla Mieszkańców KSM

Szanowni Państwo

Informujemy, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 16:30 do 18:30 w siedzibie Biura Zarządu KSM przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (pokój nr 26 na II piętrze) będzie odbywał się dyżur Radcy prawnego, przeznaczony dla Mieszkańców Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne (nr tel. 41 34 16 200) lub mailowe (sekretariat@ksm.pl) przekazanie do Sekretariatu Spółdzielni informacji o planowanym zgłoszeniu się Państwa na dyżur najpóźniej do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym jego pełnienie oraz podanie tematyki sprawy, która będzie omawiana z Radcą prawnym.

Zarząd Spółdzielni

Dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim, poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w ramach projektu  pn.: „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim, poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 uzyskano dofinansowanie do zadania pn. „Kompleksowa analiza modernizacji systemu grzewczego dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniająca wielowariantową analizę źródeł ciepła w audycie źródła ciepła, audyt energetyczny sieci ciepłowniczej i określenie zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody dla 118 budynków”.

KSM beneficjentem projektu na dofinansowanie do usług doradczych

Jest nam miło poinformować Państwa że Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa została  beneficjentem projektu na dofinansowanie do usług doradczych

W kwietniu 2020 roku zakończone zostały procedury oceny formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na zakup usług doradczych.

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach drugiej Osi Priorytetowej, działanie: Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej   w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim. W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych i przekazanie na ten cel voucherów. Oznacza to, że beneficjenci sami, wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności, wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie w stanie rzetelnie zrealizować dla nich  tę usługę.

W ramach naboru złożono 147 formularzy zgłoszeniowych. Formularz KSM znalazł się na liście rankingowej. Nasza Spółdzielnia została jednym z beneficjentów, którym  przyznano dofinansowanie do kosztów specjalistycznej usługi doradczej – w naszym przypadku otrzymamy dofinansowanie do wykonania specjalistycznego audytu pn. „Kompleksowa analiza modernizacji systemu ogrzewczego dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniająca wielowariantową analizę źródeł ciepła w audycie źródła ciepła, audyt energetyczny sieci ciepłowniczej i określenie zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 118 budynków KSM”.

Stosowna umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a KSM została podpisana w dniu 28 maja br.

Wartość dofinansowania wyniesie 123 250 zł, a wymagany wkład własny stanowi 15 % wydatków kwalifikowalnych usługi doradczej. W tym samym dniu została również zawarta umowa na wykonanie usługi  z Fundacją Wałbrzych „2000”. Bezpośrednim realizatorem usługi doradczej będzie firma EFEKTYWNIEJ z siedzibą we Wrocławiu.

Dofinansowanie

UWAGA – Przyjmowanie interesantów w jednostkach organizacynych Spółdzielni

Szanowni Państwo

W związku ze stopniowym łagodzeniem obostrzeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 roku Spółdzielnia wznawia przyjmowanie interesantów w Biurze Zarządu oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Spółdzielni (Administracje Osiedli, Zakład Energetyki Cieplnej) uruchomione zostaną punkty podawcze – biura obsługi interesantów, w których będziecie Państwo mogli pozostawić lub odebrać dokumenty, dokonać zgłoszeń, a także – po wezwaniu pracownika właściwego działu – załatwić bieżące sprawy. Jak w całym okresie epidemii jesteśmy do Państwa dyspozycji, jednak w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, prosimy, aby:

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiologiczne, ograniczyć wizyty w biurach Spółdzielni do niezbędnego minimum. Wszystkie sprawy, które nie wymagają osobistego uczestnictwa, załatwiajmy nadal telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeżeli sytuacja wymaga wizyty w biurze Spółdzielni, prosimy o stosowanie się do następujących zasad:

 1. Wszyscy interesanci wchodzący do budynku Spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą mieć zakryty nos i usta.
 2. Przed wejściem do budynku interesant musi zdezynfekować dłonie (również jeżeli używa rękawiczek) – podajnik z płynem dezynfekującym znajduje się przy wejściu.
 3. Po wejściu do budynku należy skierować się do wyznaczonego punktu podawczego – biura obsługi interesantów. W Biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 znajduje się on w pokoju nr 11 na parterze budynku. Wejście do pozostałej części budynku będzie możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach i w obecności pracownika Spółdzielni, załatwiającego Państwa sprawę.
 4. W punkcie podawczym – biurze obsługi może przebywać maksymalnie jeden interesant.
 5. Prosimy o wchodzenie do pomieszczenia obsługi tylko po uprzednim wezwaniu przez pracownika Spółdzielni.
 6. Prosimy o możliwie jak najszybsze załatwiane spraw w biurze Spółdzielni oraz o stosowanie się do uwag i zaleceń wydawanych przez pracowników Spółdzielni.
 7. Osoby oczekujące na obsługę muszą zachować względem siebie 2-metrowe odległości.  Nie twórzmy zgromadzeń – jeżeli na obsługę oczekuje więcej niż 2 interesantów, w miarę możliwości pozostańmy na zewnątrz budynku.
 8. Zabrania się interesantom spożywania posiłków w budynkach Spółdzielni.
 9. Zużyty sprzęt ochronny (maseczki, rękawiczki) należy wyrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane.

Dołóżmy wszelkich starań, aby Państwa wizyta w biurze Spółdzielni, była bezpieczna i by zminimalizować istniejące zagrożenia. W obliczu konieczności wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania i standardów obsługi, okażmy sobie wzajemną cierpliwość i szacunek.                                                                                                                                                                                                                           

Zarząd Spółdzielni