Klub "Słoneczko"

Osiedlowy Klub Kultury
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
“SŁONECZKO”

ul. Romualda 3
25-322 Kielce
tel. 41/3416680, 509-642-428
e-mail: sloneczko@ksm.pl

Kierownik – Tomasz Kiek

Kadra – Ewa Wójcik

Godziny pracy klubu:
poniedziałki – piątki 8.oo – 16.oo

Osiedlowy Klub Kultury „Słoneczko” powstał w maju 1985 r. jako czwarta placówka społeczno-wychowawcza Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Utworzono ją, aby zaspakajała potrzeby kulturalne mieszkańców Osiedla „Sandomierskie”. Nazwę klubu wymyśliły dzieci, które jako pierwsze uczestniczyły w otwartych zajęciach w czasie wakacji letnich.

Klub koncentruje się na organizacji zajęć stałych i imprez kulturalnych, które są podstawą do edukacji społeczno-kulturalnej w swoim środowisku a także stanowią podstawę do tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego.

Staramy się tworzyć miejsce i atmosferę dla rozwijania talentów młodego pokolenia ale i dla pokazywania osiągnięć dorosłych. Ich dorobek pokazujemy na wystawach plastycznych, w czasie wieczorów poetyckich, imprezach jubileuszowych, na festynach oraz pokazach klubowych.

Podstawowe kierunki działania naszej placówki to:

  • działalność opiekuńczo-wychowawcza (skierowana przede wszystkim na dzieci i młodzież, której należy zapewnić opiekę w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych; dają im możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań, nieobozowa akcja zimowa i letnia, w czasie której realizowane są atrakcyjne i aktywne formy wypoczynku),
  • działalność kulturalno-rozrywkowa (organizacja imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno o charakterze spotkań twórczych jak i czysto rozrywkowych),
  • działalność sportowo-rekreacyjna (cykliczne zajęcia rekreacyjne dla Pań typu aerobic, callanetics, festyny osiedlowe a także aktywne formy wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla dzieci szkolnych).

Od początku swojego istnienia klub uczestniczy w życiu osiedla ale i czynnie włącza się w tworzenie kultury w mieście i regionie. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami społecznymi naszego osiedla, z placówkami kulturalnymi i stowarzyszeniami z terenu Kielc ale i całego województwa. Współdziałamy w ramach Koalicji Osiedlowej “Bezpieczne Sandomierskie”, której celem jest integracja mieszkańców osiedla. Różnorodność działań “Słoneczka” uwzględnia potrzeby lokalnej społeczności i jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych z terenu miasta i okolic. Zapraszamy.

Zapraszamy do udziału w naszych zajęciach.
30lat słoneczko