Administracja Osiedla "Zagóska-Północ"
Zagórska Północ mapa

Administracja Osiedla “Zagórska-Północ”
25-341 Kielce
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
e-mail: zagorska.polnoc@ksm.pl

Kierownik administracji
Jan Wróblewski
Tel. 41 34-16-710

Dziennik zgłoszeń tel. 41 34-16-700

telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
41 34-16-800

Godziny pracy administracji:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
od 700 do 1500
dyżury II i IV wtorek miesiąca:
7.oo – 17.oo

ZGŁASZANIE AWARII

W ramach dyżuru pogotowia technicznego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej usługi są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 1900 do godz. 700 rano dnia kolejnego oraz całodobowo w  soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

POGOTOWIE TECHNICZNE – tel. 505 102 808

Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Dyżury Rady Osiedla w każdy IV wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wawrzyńskiej 20 w godz. 1600 – 1700

Do podstawowych zadań Administracji Osiedla należą sprawy z zakresu działalności eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych i terenów zielonych oraz wykonanie remontów i konserwacji budynków, pomieszczeń ogólnego użytku, urządzeń i instalacji technicznych.

W szczególności do Administracji Osiedla należy:

 • Rejestrowanie przyjmowanych zleceń na dokonanie napraw w mieszkaniach i na budynkach;
 • Utrzymanie należytego stanu technicznego budynków i placów zabaw gwarantującego spełnienie ich funkcji, jak również estetyczny wygląd;
 • Utrzymanie ławek, koszy i ogrodzeń w stanie gwarantującym czysty i estetyczny wygląd;
 • Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym pojemników do gromadzenia odpadów stałych;
 • Oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników;
 • Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw;
 • Koszenie trawy, grabienie liści i utrzymywanie terenów zielonych we właściwym stanie estetycznym i sanitarnym;
 • Rejestracja ilości osób zamieszkujących pod oznaczonym adresem;
 • W przypadku naruszenia przez mieszkańców przepisów porządkowych przekazywanie spraw udokumentowanych do służb Straży Miejskiej lub Policji wg kompetencji;
 • Wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w budynkach;
 • Utrzymanie czystości i porządku na osiedlu oraz odpowiedniego stanu nawierzchni chodników i ulic wewnątrz osiedlowych;
 • Współpraca z Przedsiębiorstwem Oczyszczania, Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami, Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni oraz innymi firmami, które zgodnie ze swym zakresem pracują przy utrzymywaniu czystości i estetycznego wyglądu osiedla;
 • Prowadzenie działań profilaktycznych w celu eliminacji zagrożeń pożarowych;
 • Dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego zasobów mieszkaniowych;
 • Wykonywanie konserwacji i drobnych napraw części wspólnych instalacji elektrycznej, gazowej, wodno – kanalizacyjnej;
 • Wykonywanie napraw:
  • nawierzchni ciągów pieszych,
  • renowacji terenów zielonych,
  • placów zabaw,
  • stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej na klatkach schodowych;
 • Dokonywanie odczytów wodomierzy głównych i indywidualnych oraz rozliczenia zużycia wody;
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wymianą stolarki okiennej:
  • Przyjmowanie wniosków o wymianę stolarki okiennej i rejestrowanie ich w bazie oczekujących na wymianę stolarki okiennej zgodnie z kolejnością daty zgłoszenia.
  • Ocena stanu technicznego stolarki okiennej w mieszkaniach.
  • W przypadku złożenia deklaracji o wymianie stolarki okiennej za własne środki przez zainteresowanego, wydanie zgody i podanie warunków jakim powinna odpowiadać wymieniona stolarka oraz sposób refundacji środków.
  • Dokonuje komisyjnego odbioru wymienionej stolarki okiennej.
 • Dokonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej przez konserwatorów;
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych;
 • Przygotowanie na podstawie przeglądów zasobów mieszkaniowych zakresu rzeczowego planu remontów i sporządzanie harmonogramów robót obligatoryjnych;
 • Uczestniczenie w procesie realizacji robót remontowych wg zatwierdzonego na dany rok planu remontów Osiedla począwszy od przekazania placu budowy do odbioru tych robót przy udziale przedstawiciela Rady Osiedla;
 • Organizowanie i uczestniczenie w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
 • Prowadzenie ewidencji wodomierzy indywidualnych, sporządzanie z członkami umów dotyczących rozliczenia zużycia wody wg wskazań wodomierza;
 • Rejestracja odczytów stanów liczników poboru energii elektrycznej i wody oraz sporządzanie kwartalnych analiz zużycia energii elektrycznej;
 • W ramach usług odpłatnych:
  • wykonywanie prac hydraulicznych: przetkania i uszczelnienia instalacji wod. – kan. w mieszkaniach, montaż i wymiana wodomierzy indywidualnych,
  • naprawy instalacji elektrycznej wewnętrznej w mieszkaniach,
  • wykonywanie innych drobnych prac ślusarskich, stolarskich, murarskich na zlecenie mieszkańców.

Łączna powierzchnia mieszkań – 112374,79 m2
Powierzchnia lokali użytkowych – 6303,56 m2
Powierzchnia garaży – 3217,22 m2
Powierzchnia ogółem – 121895,57 m2

Uchwałą nr 34/2001 Zebrania Przedstawicieli Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej teren osiedla został podzielony na następujące nieruchomości:

– budynkowe

 1. Źródłowa 17a
 2. Źródłowa 19
 3. Stanisława Kostki 3a, 5a, 7a, 9a, 11a, 13a, 15a
 4. Stanisława Kostki 5, 7, 9, 11, 13, 15
 5. Źródłowa 21
 6. Konarskiego 3, 5, 7
 7. Zagórska 17b, 19
 8. Konarskiego 9, 11, 13
 9. Konarskiego 8, 10, Zielińskiego 3
 10. Zielińskiego 4, Zagórska 43, 45, 51
 11. Konarskiego 16
 12. Zagórska 57
 13. Spółdzielcza 4, 6, 8
 14. Szczecińska 17
 15. Spółdzielcza 3, 5, 7, 9
 16. Mazurska 64, 66, 68, 70
 17. Kujawska 19
 18. Mazurska 77
 19. Pomorska 100
 20. Pomorska 88
 21. Pomorska 71/73
 22. Mazurska 18/20
 23. Mazurska 1, Włoszka 3
 24. Zagórska 35

– lokale użytkowe wolnostojące:

1C. Szczecińska 11
2C. Mazurska 61
3C. Pomorska 53

– na potrzeby własne Spółdzielni

1B. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
2B. Konarskiego 14
3B. Kujawska 26
4B. Zagórska 65

 garażowe

1. garaże Mazurska 6
2. garaże Konarskiego 14A i B
3. garaże Zielińskiego 6
4. garaże Spółdzielcza 1
5. garaże Sandomierska 154 A
6. garaże Pomorska 51
7. garaże Pomorska 55A i B

 nieruchomości niezabudowane:

1D. Mazurska 6
2D. parking Źródłowa – Konarskiego
3D. plac zabaw Konarskiego 5
4D. Zagórska -Źródłowa – skwer z fontanną
5D. skwer 50-cio lecia KSM
6D. Zagórska – Szczecińska
7D. Pomorska – Źródłowa