Administracja Osiedla "Zagórska-Południe"
Zagórska Południe mapa

Administracja Osiedla “Zagórska-Południe”
25-368 Kielce
ul. Zagórska 42
e-mail: zagorska.poludnie@ksm.pl

Kierownik administracji
Jacek Pałac
Tel. 41 34-16-590

Dziennik zgłoszeń tel. 41 34-16-560

telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
41 34-16-800

Godziny pracy administracji:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek:
od 700 do 1500
wtorek: od 700 do 1700

Godziny pracy konserwatorów
dni powszednie: od 700 do 1900

ZGŁASZANIE AWARII

W ramach dyżuru pogotowia technicznego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej usługi są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 1900 do godz. 700 rano dnia kolejnego oraz całodobowo w  soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

POGOTOWIE TECHNICZNE – tel. 505 102 808

Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Dyżury Rady Osiedla w każdy I-szy wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Zagórskiej 42 w godz. 1600 – 1700

Do podstawowych zadań Administracji Osiedla należą sprawy z zakresu działalności eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych i terenów zielonych oraz wykonanie remontów i konserwacji budynków, pomieszczeń ogólnego użytku, urządzeń i instalacji technicznych.

W szczególności do Administracji Osiedla należy:

 • Rejestrowanie przyjmowanych zleceń na dokonanie napraw w mieszkaniach i na budynkach;
 • Utrzymanie należytego stanu technicznego budynków i placów zabaw gwarantującego spełnienie ich funkcji, jak również estetyczny wygląd;
 • Utrzymanie ławek, koszy i ogrodzeń w stanie gwarantującym czysty i estetyczny wygląd;
 • Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym pojemników do gromadzenia odpadów stałych;
 • Oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników;
 • Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw;
 • Koszenie trawy, grabienie liści i utrzymywanie terenów zielonych we właściwym stanie estetycznym i sanitarnym;
 • Rejestracja ilości osób zamieszkujących pod oznaczonym adresem;
 • W przypadku naruszenia przez mieszkańców przepisów porządkowych przekazywanie spraw udokumentowanych do służb Straży Miejskiej lub Policji wg kompetencji;
 • Wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w budynkach;
 • Utrzymanie czystości i porządku na osiedlu oraz odpowiedniego stanu nawierzchni chodników i ulic wewnątrz osiedlowych;
 • Współpraca z Przedsiębiorstwem Oczyszczania, Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami, Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni oraz innymi firmami, które zgodnie ze swym zakresem pracują przy utrzymywaniu czystości i estetycznego wyglądu osiedla;
 • Prowadzenie działań profilaktycznych w celu eliminacji zagrożeń pożarowych;
 • Dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego zasobów mieszkaniowych;
 • Wykonywanie konserwacji i drobnych napraw części wspólnych instalacji elektrycznej, gazowej, wodno – kanalizacyjnej;
 • Wykonywanie napraw:
  • nawierzchni ciągów pieszych,
  • renowacji terenów zielonych,
  • placów zabaw,
  • stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej na klatkach schodowych;
 • Dokonywanie odczytów wodomierzy głównych i indywidualnych oraz rozliczenia zużycia wody;
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wymianą stolarki okiennej:
  • Przyjmowanie wniosków o wymianę stolarki okiennej i rejestrowanie ich w bazie oczekujących na wymianę stolarki okiennej zgodnie z kolejnością daty zgłoszenia.
  • Ocena stanu technicznego stolarki okiennej w mieszkaniach.
  • W przypadku złożenia deklaracji o wymianie stolarki okiennej za własne środki przez zainteresowanego, wydanie zgody i podanie warunków jakim powinna odpowiadać wymieniona stolarka oraz sposób refundacji środków.
  • Dokonuje komisyjnego odbioru wymienionej stolarki okiennej.
 • Dokonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej przez konserwatorów;
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych;
 • Przygotowanie na podstawie przeglądów zasobów mieszkaniowych zakresu rzeczowego planu remontów i sporządzanie harmonogramów robót obligatoryjnych;
 • Uczestniczenie w procesie realizacji robót remontowych wg zatwierdzonego na dany rok planu remontów Osiedla począwszy od przekazania placu budowy do odbioru tych robót przy udziale przedstawiciela Rady Osiedla;
 • Organizowanie i uczestniczenie w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
 • Prowadzenie ewidencji wodomierzy indywidualnych, sporządzanie z członkami umów dotyczących rozliczenia zużycia wody wg wskazań wodomierza;
 • Rejestracja odczytów stanów liczników poboru energii elektrycznej i wody oraz sporządzanie kwartalnych analiz zużycia energii elektrycznej;
 • W ramach usług odpłatnych:
  • wykonywanie prac hydraulicznych: przetkania i uszczelnienia instalacji wod. – kan. w mieszkaniach, montaż i wymiana wodomierzy indywidualnych,
  • naprawy instalacji elektrycznej wewnętrznej w mieszkaniach,
  • wykonywanie innych drobnych prac ślusarskich, stolarskich, murarskich na zlecenie mieszkańców.

– Ilość budynków – 47
– Ilość klatek schodowych – 110
– Ilość mieszkań – 2520
– Ilość mieszkańców – 4878
– Ilość lokali użytkowych – 46
– Ilość garaży – 297

Powierzchnia osiedla – 182 211 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań – 104 567, 48 m2
Powierzchnia użytkowa lokali – 4 482, 80 m2
Powierzchnia garaży – 5 023, 21 m2

    Uchwałą nr 34/2001 Zebrania Przedstawicieli Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej teren osiedla został podzielony na następujące nieruchomości:

– budynkowe

 1. Bohaterów Warszawy 13,15,17,11
 2. Szymanowskiego 3
 3. Zagórska 64
 4. Zagórska 66,68,70,72
 5. Bohaterów Warszawy 7
 6. Chopina 7, Bohaterów Warszawy 3,5
 7. Chopina 11
 8. Chopina 13,15,17
 9. Zagórska 36
 10. Karłowicza 13,15
 11. Zagórska 44
 12. Zagórska 46
 13. Zagórska 56,58,60
 14. Karłowicza 2,4,6,8,10
 15. Karłowicza 1,3,5,7,9,11, Chopina 4,8,12
 16. Krakowska 5, 7
 17. Piekoszowska 50,52
 18. Wesoła 29 a

– lokale użytkowe wolnostojące:

1. Zagórska 48 – pawilon handlowy
2. Bohaterów Warszawy 9 – pawilon handlowy
3. Zagórska 62 – pawilon handlowo -usługowy
4. Chopina 18 – pawilon handlowo – usługowy

– na potrzeby własne Spółdzielni

1. Zagórska 42 – biuro ADM wraz z terenem
2. kotłownia Szczecińska

 garażowe

 1. garaże przy kotłowni
 2. garaże Szymanowskiego
 3. garaże przy UM – Boh. W – wy 9
 4. garaże przy ogrodzeniu przedszkola Chopina
 5. Chopina 4,8,12

 nieruchomości niezabudowane:

1. boisko Bohaterów Warszawy / Szymanowskiego
2. Mini park

 zespół budynków w Bielinach:

1. nieruchomość budynkowa Starowiejska 23,25
2. nieruchomość garażowa
3. stanowiąca mienie Spółdzielni – kotłownia