Administracja Osiedla "Sady"
sady mapa

Administracja Osiedla “SADY”
25-536 Kielce
ul. Wojewódzka 2
e-mail: sady@ksm.pl

Kierownik administracji
Małgorzata Lisowska
Tel. 041 34-16-530

Dziennik zgłoszeń tel. tel. 41 34-16-520

telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
41 34-16-800

Godziny pracy administracji:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
od 700 do 1500
dyżury II i IV wtorek miesiąca:
7.oo – 17.oo

Godziny pracy konserwatorów
dni powszednie: od 700 do 1900

ZGŁASZANIE AWARII

W ramach dyżuru pogotowia technicznego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej usługi są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 1900 do godz. 700 rano dnia kolejnego oraz całodobowo w  soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

POGOTOWIE TECHNICZNE – tel. 505 102 808

Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Członkowie Rady Osiedla “Sady” pełnią dyżury w siedzibie administracji w każdy IV wtorek miesiąca od 1600 do 1700

Do podstawowych zadań Administracji Osiedla należą sprawy z zakresu działalności eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych i terenów zielonych oraz wykonanie remontów i konserwacji budynków, pomieszczeń ogólnego użytku, urządzeń i instalacji technicznych.

W szczególności do Administracji Osiedla należy:

 • Rejestrowanie przyjmowanych zleceń na dokonanie napraw w mieszkaniach i na budynkach;
 • Utrzymanie należytego stanu technicznego budynków i placów zabaw gwarantującego spełnienie ich funkcji, jak również estetyczny wygląd;
 • Utrzymanie ławek, koszy i ogrodzeń w stanie gwarantującym czysty i estetyczny wygląd;
 • Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym pojemników do gromadzenia odpadów stałych;
 • Oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników;
 • Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw;
 • Koszenie trawy, grabienie liści i utrzymywanie terenów zielonych we właściwym stanie estetycznym i sanitarnym;
 • Rejestracja ilości osób zamieszkujących pod oznaczonym adresem;
 • W przypadku naruszenia przez mieszkańców przepisów porządkowych przekazywanie spraw udokumentowanych do służb Straży Miejskiej lub Policji wg kompetencji;
 • Wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w budynkach;
 • Utrzymanie czystości i porządku na osiedlu oraz odpowiedniego stanu nawierzchni chodników i ulic wewnątrz osiedlowych;
 • Współpraca z Przedsiębiorstwem Oczyszczania, Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami, Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni oraz innymi firmami, które zgodnie ze swym zakresem pracują przy utrzymywaniu czystości i estetycznego wyglądu osiedla;
 • Prowadzenie działań profilaktycznych w celu eliminacji zagrożeń pożarowych;
 • Dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego zasobów mieszkaniowych;
 • Wykonywanie konserwacji i drobnych napraw części wspólnych instalacji elektrycznej, gazowej, wodno – kanalizacyjnej;
 • Wykonywanie napraw:
  • nawierzchni ciągów pieszych,
  • renowacji terenów zielonych,
  • placów zabaw,
  • stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej na klatkach schodowych;
 • Dokonywanie odczytów wodomierzy głównych i indywidualnych oraz rozliczenia zużycia wody;
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wymianą stolarki okiennej:
  • Przyjmowanie wniosków o wymianę stolarki okiennej i rejestrowanie ich w bazie oczekujących na wymianę stolarki okiennej zgodnie z kolejnością daty zgłoszenia.
  • Ocena stanu technicznego stolarki okiennej w mieszkaniach.
  • W przypadku złożenia deklaracji o wymianie stolarki okiennej za własne środki przez zainteresowanego, wydanie zgody i podanie warunków jakim powinna odpowiadać wymieniona stolarka oraz sposób refundacji środków.
  • Dokonuje komisyjnego odbioru wymienionej stolarki okiennej.
 • Dokonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej przez konserwatorów;
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych;
 • Przygotowanie na podstawie przeglądów zasobów mieszkaniowych zakresu rzeczowego planu remontów i sporządzanie harmonogramów robót obligatoryjnych;
 • Uczestniczenie w procesie realizacji robót remontowych wg zatwierdzonego na dany rok planu remontów Osiedla począwszy od przekazania placu budowy do odbioru tych robót przy udziale przedstawiciela Rady Osiedla;
 • Organizowanie i uczestniczenie w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
 • Prowadzenie ewidencji wodomierzy indywidualnych, sporządzanie z członkami umów dotyczących rozliczenia zużycia wody wg wskazań wodomierza;
 • Rejestracja odczytów stanów liczników poboru energii elektrycznej i wody oraz sporządzanie kwartalnych analiz zużycia energii elektrycznej;
 • W ramach usług odpłatnych:
  • wykonywanie prac hydraulicznych: przetkania i uszczelnienia instalacji wod. – kan. w mieszkaniach, montaż i wymiana wodomierzy indywidualnych,
  • naprawy instalacji elektrycznej wewnętrznej w mieszkaniach,
  • wykonywanie innych drobnych prac ślusarskich, stolarskich, murarskich na zlecenie mieszkańców.

Ilość budynków – 17
Ilość klatek schodowych – 104
Ilość mieszkań – 1896
Ilość mieszkańców – ok. 3500
Ilość lokali użytkowych – 58
Ilość garaży – 10

Powierzchnia użytkowa mieszkań – 87428,46 m2
Powierzchnia użytkowa lokali – 5686 m2
Powierzchnia osiedla – 163703 m2

Uchwałą nr 34/2001 Zebrania Przedstawicieli Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej teren osiedla został podzielony na nieruchomości:

– budynkowe

 1. Jesionowa 11, Dębowa 2
 2. Jarzębinowa 4, 6
 3. Wiosenna 10
 4. Wiosenna 1
 5. Wiosenna 3, 5, 7
 6. Pocieszka 5, Wiosenna 2
 7. Nowowiejska 5
 8. Warszawska 47
 9. Nowowiejska 22, 24
 10. Nowowiejska 15
 11. Warszawska 5

– na potrzeby własne Spółdzielni

 1. Wojewódzka 18 zaplecze ADM
 2. Hydrofornia Dębowa 2

–  lokale użytkowe wolnostojące

 1. Wojewódzka 2 pawilon
 2. Pocieszka 17 pawilon
 3. Jarzębinowa 3 pawilon

– garażowe

 1. garaże Przelot
 2. garaże Warszawska 5