Załącznik do Uchwały nr .52./2004 Rady Nadzorczej KSM z dnia..09.XI 2004r.........  ...............

 
 

 

 

 

 

 

 


R E G U L A M I N

 

RADY OSIEDLA KIELECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1)     Rada Osiedla jest statutowym organem samorządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej działającym na podstawie postanowień § 74 ust. 1 pkt. 5 oraz §§ 107– 112 Statutu i niniejszego regulaminu.

2)     Działalność Rady Osiedla w odróżnieniu od innych organów Spółdzielni sprowadza się do terenu Osiedla i problemów z nim związanych.

3)     Głównym partnerem Rady Osiedla jest Kierownik Administracji Osiedla a adresatami działań przede wszystkim mieszkańcy Osiedla.

4)     Rada Osiedla na bieżąco rejestruje i analizuje problemy gospodarcze Osiedla oraz organizuje swoją działalność w najbliższym kontakcie z mieszkańcami.

5)     Działalność Rady Osiedla nadzoruje Rada Nadzorcza

§ 2.

 1. Terenem działania Rady Osiedla są osiedla wyodrębnione z zasobów Spółdzielni, ustalone przez Radę Nadzorczą z podziałem rejonizacyjnym, a w szczególności:

1)     „Zagórska – Północ” – Osiedle I

2)     „Zagórska – Południe” – Osiedle Nr II

3)     „Sady” – Osiedle Nr III

4)     „Sandomierskie” – Osiedle IV

2.     Rada Osiedla „Zagórska-Południe” zakresem swego działania obejmuje zespół spółdzielczych domów mieszkalnych w Bielinach oraz w Kielcach ul. Krakowska, Wesoła i Piekoszowska a Rada Osiedla „Sandomierskie” spółdzielczy dom mieszkalny w Bodzentynie.

 

§ 3.

 

1. Rada Osiedla składa się z 5 – 15 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni zamieszkałych w Osiedlu przez Zebranie Grupy Członkowskiej na okres 4 lat.

2. Liczbę członków Rady Osiedla ustala Rada Nadzorcza.

 1. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1)     odwołania przez Zebranie Grupy Członkowskiej,

2)     zrzeczenia się mandatu,

3)     ustania członkostwa w Spółdzielni lub zmiany mieszkania na mieszkanie położone poza terenem  Osiedla,

4)     wygaśnięcia mandatu.

 

§ 4.

 1. Rada Osiedla może wystąpić na Zebraniu Grupy Członkowskiej z wnioskiem o odwołanie członka Rady Osiedla, który uchyla się od czynnego udziału w pracach Rady lub utracił zaufanie wyborców. Odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 2. Na miejsce członka Rady Osiedla, który utracił mandat, Zebranie Grup Członkowskiej wybiera – do końca kadencji innego członka Rady Osiedla.
 3. Rada Osiedla może żądać zwołania Zebrania Grupy Członkowskiej w każdym czasie, a wniosek w tej sprawie z określeniem celu Zebrania powinien być na piśmie skierowany do Zarządu Spółdzielni. Zebranie powinno się odbyć najpóźniej 4 tygodnie od złożenia wniosku.
 4. Rada Osiedla składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej a roczne ze sposobem realizacji wniosków również Zebraniu Grupy Członkowskiej w statutowym okresie oraz na życzenie tych organów.

 

2.        ZAKRES KOMPETENCJI RADY OSIEDLA

 

§ 5.

1)     Rady Osiedlowe są organami uprawnionymi do kontroli społecznej w zakresie

spraw związanych z osiedlem oraz formułowania opinii i wniosków w określonych sprawach, przez co stają się współgospodarzami osiedla, odpowiedzialnymi za efektywne wykorzystanie majątku Spółdzielni i włączanie się w realizację zadań związanych z działalnością gospodarczą Spółdzielni w skali osiedla.

2)     Do zakresu działania Rady Osiedla w szczególności należy:

1) współdziałanie z Zarządem przy opracowywaniu projektów planów gospodarczych Spółdzielni, szczególnie w zakresie remontów, kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społeczno-kulturalnej,

2)     sprawowanie nadzoru i kontroli społecznej nad działalnością Administracji Osiedla i Osiedlowego Klubu Kultury , a przede wszystkim :

a) opiniuje wewnętrzną organizacje Administracji Osiedla i liczbę etatów,

b) wydaje opinie w sprawie zatrudniania, wynagradzania, zwalniania i premiowania Kierownika Administracji Osiedla i jego zastępcy oraz Kierownika Osiedlowego Klubu Kultury, jak również wnioskuje o ich odwołanie

c) ocenia przebieg realizacji wszystkich zadań rzeczowych w zakresie eksploatacji i obsługi administracyjnej zasobów mieszkaniowych Osiedla,

d) obserwuje i porównuje w czasie tendencje zmian w zakresie  stanu technicznego budynków, chodników urządzeń oraz jakości usług gospodarczych świadczonych członkom Spółdzielni,

e) ocenia organizację i wyniki pracy Administracji poziom wydajności pracowników, poszczególnych grup ( gospodarze domów, konserwatorzy, pracownicy umysłowi) oraz sprawność i kulturę obsługi członków,

f) ustala rodzaje spraw załatwianych przez Administrację Osiedla, które wymagają zgody ( zasięgania opinii) Rady Osiedla

g) może żądać od Kierownika Administracji, jego zastępcy i pracowników wyjaśnień we wszystkich sprawach wynikających z działalności Administracji Osiedla.,

h) ocenia działalność społeczno-kulturalna i akceptuje roczne plany pracy Osiedlowego Klubu Kultury

3)     wyznaczanie wspólnie z kierownikiem Administracji  niezbędnego zakresu prac remontowych i ustalanie kolejności  ich realizacji w ramach środków na remonty  wyodrębnionych dla osiedla, w tym wymianę  stolarki okiennej w mieszkaniach,

4)     analizowanie stanu zaległości w opłatach członków   za użytkowanie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,

5)     inicjowanie nowych inwestycji  na terenie osiedla  dotyczących budowy mieszkań, placówek handlowych i usługowych, garaży, placów zabaw dla dzieci i innych sposobów zagospodarowania

6)     zgłaszanie do Zarządu opinii w sprawie indywidualnych wniosków dotyczących budowy i przydziału członkom Spółdzielni garaży, poza kolejnością wynikającą z rejestru

7)     organizowanie prac społecznych w celu podniesieniu estetyki osiedla i poprawy warunków bytowych mieszkańców

8)     krzewienie kultury współżycia w domach spółdzielczych, piętnowanie niszczenia mienia spółdzielczego i organizowanie polubownego rozwiązywania sporów  między członkami Spółdzielni, a także zajmowanie racjonalnego i obiektywnego stanowiska w sprawach spornych miedzy członkami, a Administracją,

9)     opiniowanie wniosków  m.in. w sprawie:

a)     najmu lokali użytkowych, terenów i garaży oraz ustalanie sposobu ich wykorzystania. W przypadku stwierdzenia użytkowania lokalu czy garażu niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszającym postanowienia Statutu – wnioskowanie o rozwiązanie umowy najmu,

b)     udzielenia pomocy finansowej członkom Spółdzielni na opłaty za mieszkanie,

c)     opłat eksploatacyjnych za używanie mieszkań i wysokości odpisu na fundusz remontowy,

d)     projektów statutu i  regulaminów wewnętrznych Spółdzielni,

e)     sposobu użytkowania na potrzeby członków wolnych powierzchni i pomieszczeń ogólnego użytku w budynkach. wielorodzinnych Spółdzielni,

10) współdziałanie z organami Rady Miasta, Policją, organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi w dziedzinie realizacji zadań gospodarczych, bezpieczeństwa i porządku publicznego w osiedlu, a także innych zadań o charakterze ogólno-miejskim ( socjalnych i kulturalnych),

11) rozpatrywanie i opiniowanie sposobów realizacji wniosków zgłoszonych przez członków Spółdzielni oraz skarg na działalność Administracji Osiedla,

12) delegowanie swojego przedstawiciela do udziału w komisjach przetargowych organizowanych przez Zarząd na roboty remontowe, najem lokali użytkowych i sprzedaży mieszkań,

13) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla.

14) wnioskowanie w innych sprawach dotyczących poprawy działalności Spółdzielni.

3.        Uchwały , wnioski i opinie Rady Osiedla Administracja w terminie 7 dni  przekazuje do Biura Zarządu .

4.        Zarząd Spółdzielni w terminie 1 miesiąca udziela odpowiedzi Radzie Osiedla na wnioski, których nie uwzględnił oraz w sprawach uchwał, które nie mogą być zrealizowane.

 

§ 6.

 1. W związku z kompetencjami określonymi w § 5 Rada Osiedla w szczególności:

1)     dokonuje okresowych ocen stanu realizacji zadań obejmujących wycinek planu gospodarczego Spółdzielni ( dot. danego osiedla) oraz oceny pracy Administracji Osiedla i Osiedlowego Klubu Kultury,

2)     analizuje imienne wykazy miesięcznego stanu zaległości czynszowych za mieszkania i lokale użytkowe  i podejmuje odpowiednie interwencje wobec dłużników dla zmniejszenia zaległości za użytkowanie lokali,

3)      wnioskuje o umarzanie członkom Spółdzielni odsetek z tytułu zaległości w opłatach za używanie mieszkań ( za wyjątkiem odsetek zasądzonych) i przekazuje imienne wnioski Zarządowi Spółdzielni w sprawie udzielenia członkom pomocy finansowej w opłatach za używanie mieszkania,

4)     opiniuje projekty planów remontów i konserwacji przygotowane przez kierownika Administracji Osiedla oraz dokonuje podziału środków finansowych na poszczególne rodzaje robót w Osiedlu

5)     ustala kolejność i zakres wymiany okien w mieszkaniach w ramach środków wyodrębnionych na ten cel w osiedlu oraz zwroty kosztów poniesionych przez członków na wymianę okien – poza kolejnościa,

6)     sprawuje społeczną kontrolę przebiegu i jakości wykonywania prac remontowych i zabezpieczających utrzymanie dróg dojazdowych wejść i oznaczenia budynków oraz obsługi mieszkańców przez administrację Osiedla,

7)     bierze udział w przeglądach budynków i urzadzeń, odbiorach robót oraz komisjach powołanych do sprawdzenia prawidłowości usuwania wad i usterek,  w tym kwalifikujących stolarkę okienną do wymiany,

8)     zgłasza wnioski  i konsultuje sprawy remontu dróg, oświetlenia, konserwacji zieleni, rozmieszczenia przystanków MZK i planu zagospodarowania osiedla,,

9)     inicjuje organizowanie nowych form działalności społeczno-kulturalnej i opiniuje wysokość odpłatności za działalność prowadzona przez Osiedlowy Klub Kultury,

10) bierze udział w realizacji planów działalności społeczno-kulturalnej na rzecz mieszkańców osiedla,

11) prowadzi działalność rozjemczą mającą na celu likwidowanie sporów sąsiedzkich, rozpoznaje sprawy dotyczące naruszeń porządku, niszczenia mienia spółdzielczego i przepisów obowiązujących w Spółdzielni, w tym przepisów ruchu drogowego w osiedlu. W tym celu współdziała z odpowiednimi organami i instytucjami.

12) występuje do odpowiednich władz w sprawach pomocy materialnej, nauki zawodu, konieczności leczenia czy umieszczenia odpowiednich osób w Domu Pomocy Społecznej lub szpitalu,

13) wyraża ostateczną opinię w sprawie zmiany charakteru lokalu użytkowego i pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne oraz nadbudowy budynków na te cel

14) wnioskuje do Rady Nadzorczej i opiniuje wnioski Zarządu o wykluczenie z członkostwa osób zalegających z opłatami czynszowymi naruszających porządek domowy i normy współżycia społecznego oraz przepisy Statutu i regulaminów obowiązujących w Spółdzielni.

15) współdziała z delegatami Osiedla na Zebranie Przedstawicieli w realizacji zadań  gospodarczych, socjalnych i kulturalnych Osiedla.

 1. Wszystkie kwestie sporne wynikające z realizacji obowiązków i uprawnień Rady Osiedla ustalone w §§ 5 i 6 regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.

 

5.        ORGANIZACJA PRACY RADY OSIEDLA

 

 

§ 7.

1)     Pierwsze posiedzenie Rady Osiedla zwołuje Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej ( Osiedlowego Zebrania Członków) w celu ukonstytuowania się Rady.

2)     Rada Osiedla wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona Prezydium w składzie: 3 osób, w tym przewodniczącego, jego zastepcę i sekretarza. W skład Prezydium mogą nadto wchodzić przewodniczący stałych komisji.

3)     Prezydium Rady Osiedla jest organem koordynującym i inicjującym pracę Rady.

4)     Do zadań Prezydium Rady Osiedla należy:

1)     opracowywanie projektów planów pracy Rady Osiedla i sprawozdań z jej działalności  oraz projektów uchwał i zaleceń Rady,

2)     przygotowywanie posiedzeń Rady Osiedla, a w szczególności rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad, uzgadnianie porządku obrad i wyznaczanie terminów posiedzeń,

3)     nadawanie biegu uchwałom i  kontrola  ich realizacji,

4)     koordynacja pracy Komisji Rady Osiedla,

5)     ustalanie dyżurów członków Rady Osiedla,

6)     utrzymywanie bezpośredniej więzi z pozostałymi organami spółdzielni i radami z innych osiedli oraz z organizacjami społecznymi działającymi na terenie osiedla,

7)     organizowanie współdziałania z Radą Nadzorczą i jej Komisjami, Zarządem oraz ze służbą kontroli wewnętrznej Biura Zarządu.

§ 8.

 1. Dla sprawnego wykonywania zadań Rada Osiedla powołuje ze swojego grona na czas kadencji  stałe komisje Rady np.:

1)     Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

2)     Kultury i Opieki Społecznej,

3)     Handlu, Usług i Porządku Publicznego.

 1. Komisja składa się przynajmniej z 3 członków Rady Osiedla. Przewodniczacego Komisji wybiera Rada Osiedla.
 2. W skład Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą również wchodzić członkowie spoza Rady Osiedla w ilości 1/3 składu danej Komisji.
 3. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczacego i sekretarza.
 4. W razie potrzeby Rada Osiedla może powołać również komisje doraźne dla wykonywania określonych  zadań..
 5. Komisje są wewnętrznymi organami opiniodawczymi Rady  i nie mogą jej zastępować w podejmowaniu  uchwał, wniosków i opinii. Każda stała komisja jest uprawniona do wykonywania, w ustalonym dla niej zakresie, kontroli społecznej.
 6. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy zatwierdzonymi przez Radę Osiedla, współpracując ze sobą, a w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
 7. Sprawozdania i wnioski Komisje przedkładają do rozpatrzenia Radzie Osiedla, która wydaje Administracji Osiedla zalecenia w formie pisemnej.

 

6.        POSIEDZENIA I TRYB OBRADOWANIA

 

§ 9.

1)     Posiedzenia Rady Osiedla i Prezydium Rady odbywają się w miarę potrzeby, z tym, że posiedzenie Rady Osiedla – nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

2)     Posiedzenia Rady Osiedla i jej Prezydium zwołuje przewodniczący, a w razie nieobecności przewodniczącego jego zastępca.

3)     Posiedzenie Rady Osiedla powinno być również zwołane na pisemny wniosek: Rady Nadzorczej, Zarządu, 1/3 członków Rady Osiedla, w terminie nie dłuższym niż 10 dni, od daty otrzymania wniosku przez Przewodniczącego Rady Osiedla.

§ 10.

 1. W posiedzeniach Rady Osiedla obowiązani są brać udział wszyscy jej członkowie.
 2. Posiedzenia Rady są jawne i mogą w nich uczestniczyć z głosem doradczym – w zależności od spraw objętych porządkiem obrad zaproszeni przedstawiciele:

-       delegaci na Zebranie Przedstawicieli, z danego Osiedla,

-       członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,

-       organizacji prowadzących działalność na terenie Osiedla.

-       Kierownik Administracji lub jego zastępca, kierownik Osiedlowego Klubu Kultury,

-       Radni Rady Miasta zamieszkali na terenie Osiedla,

-       inne zaproszone osoby.

 1. Członkowie Rady Osiedla oraz inne osoby uczestniczące w posiedzeniach powinny być zawiadomione o dacie posiedzenia przynajmniej na 3 dni przed ustalonym terminem. W tym samym terminie należy zawiadomić Zarząd i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 2. Członek Rady Osiedla, który nie wziął udziału w posiedzeniu, ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 11.

 1. Porządek obrad ustala przewodniczący Rady Osiedla w uzgodnieniu z Prezydium Rady.
 2. Porządek obrad powinien w szczególności przewidywać:

-       przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady,

-       informację o wykonaniu uchwał i wniosków z poprzedniego posiedzenia.

 1. Członek Rady Osiedla, a także Rada Nadzorcza i Zarząd mogą zgłosić wniosek o umieszczenie konkretnej sprawy w porządku obrad Rady przed rozpoczęciem posiedzenia. Jeżeli zgłaszana sprawa wymaga przygotowania, wniosek winien być uwzględniony w porządku następnego posiedzenia Rady.
 2. Posiedzenie Rady Osiedla otwiera i kieruje nim przewodniczący Rady Osiedla lub jego zastępca.

§ 12

 1. Głosowanie na posiedzeniach Rady Osiedla odbywa się jawnie, chyba że członkowie Rady zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu postanowią inaczej.
 2. Członek Rady Osiedla nie uczestniczy w głosowaniu nad sprawami dotyczącymi jego osobiście.
 3. Uchwały Rady Osiedla mogą zapadać jedynie w sprawach przewidzianych w porządku obrad i podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu minimum 50 % członków Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 4. Uchwały Rady Osiedla w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
 5. Uchwały Rady Osiedla mogą być uchylone przez Radę Nadzorczą, jeżeli są niezgodne ze Statutem, uchwałami Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej oraz gdy są sprzeczne z interesem członków Spółdzielni.

 

 

 

 1. Rada Nadzorcza może uchylić uchwałę Rady Osiedla nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jej podjęcia.

§ 13.

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokóły podpisuje przewodniczący Rady, sekretarz i protokolant.
 2. Protokół powinien zawierać:

1.     datę posiedzenia i porządek obrad,

2.     listę obecności członków Rady i zaproszonych gości,

3.     streszczenie omawianych spraw i przebieg dyskusji,

4.     treść podjętych uchwał oraz wniosków  ze wskazaniem wyników głosowania.

Wnioski i postulaty powinny być ukierunkowane tematycznie ze wskazaniem organów, do których zostały skierowane.

 1. Obsługę techniczną Rady Osiedla zapewnia Kierownik Administracji Osiedla.
 2. Dokumenty, akta i protokóły Rady Osiedla przechowywane są w Administracji Osiedla.
 3. Zarząd Spółdzielni i Kierownicy Administracji Osiedla udzielają Radom wszechstronnej pomocy w realizacji przez nie zadań określonych niniejszym Regulaminem.

 

§ 14.

Członkowie Rady Osiedla otrzymują diety za udział w posiedzeniach w wysokości ustalanej odrębnymi przepisami.