KSM beneficjentem projektu na dofinansowanie do usług doradczych

Jest nam miło poinformować Państwa że Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa została  beneficjentem projektu na dofinansowanie do usług doradczych

W kwietniu 2020 roku zakończone zostały procedury oceny formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na zakup usług doradczych.

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach drugiej Osi Priorytetowej, działanie: Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej   w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim. W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych i przekazanie na ten cel voucherów. Oznacza to, że beneficjenci sami, wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności, wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie w stanie rzetelnie zrealizować dla nich  tę usługę.

W ramach naboru złożono 147 formularzy zgłoszeniowych. Formularz KSM znalazł się na liście rankingowej. Nasza Spółdzielnia została jednym z beneficjentów, którym  przyznano dofinansowanie do kosztów specjalistycznej usługi doradczej – w naszym przypadku otrzymamy dofinansowanie do wykonania specjalistycznego audytu pn. „Kompleksowa analiza modernizacji systemu ogrzewczego dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniająca wielowariantową analizę źródeł ciepła w audycie źródła ciepła, audyt energetyczny sieci ciepłowniczej i określenie zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 118 budynków KSM”.

Stosowna umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a KSM została podpisana w dniu 28 maja br.

Wartość dofinansowania wyniesie 123 250 zł, a wymagany wkład własny stanowi 15 % wydatków kwalifikowalnych usługi doradczej. W tym samym dniu została również zawarta umowa na wykonanie usługi  z Fundacją Wałbrzych „2000”. Bezpośrednim realizatorem usługi doradczej będzie firma EFEKTYWNIEJ z siedzibą we Wrocławiu.

Dofinansowanie

Komentarze są wyłączone.