Informacja nt. dodatku węglowego

Informacja w sprawie dodatku węglowego

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wniosku o wypłatę tzw. dodatku węglowego informujemy, że Spółdzielnia posiada sieć ciepłowniczą  zasilaną ze źródeł ciepła : kotłowni WLM-I i WLM-II obsługiwanych przez kotły na paliwo stałe (miał węglowy) o łącznej mocy nominalnej 50,3 MW. Budynki Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zasilane z w/w sieci zgłoszone są do CEEB ze wskazaniem źródła ciepła „(01)”, czyli : miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza, przy czym CEEB nie przewiduje rozróżniania tych źródeł.

W związku z powyższym informujemy, że w przepadku występowania przez członków KSM z wnioskami do Spółdzielni o wydanie zaświadczeń o ogrzewaniu swoich lokali mieszkalnych w treści tych zaświadczeń znajdzie się informacja, że lokal zasilany jest z sieci ciepłowniczej o mocy 50.3 MW tj. powyżej  11.6 MW*.

*Przez lokalną sieć ciepłowniczą należy rozumieć sieć dostarczającą ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła (zasilanych węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego): kotłowni lub węzła cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku lub ciepłowni osiedlowej lub grupowego wymiennika ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającego ciepło do budynków – w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez lokalną sieć ciepłowniczą nie należy rozumieć miejskiej sieci ciepłowniczej.

Komentarze są wyłączone.