DODATKI MIESZKANOWE

 

Forma pomocy: dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna dla tej formy: : Ustawa z dnia 21 czerwca 2001o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 156, poz. 1817 z póż. zmian.).

Kogo dotyczy pomoc: :
Dodatek mieszkaniowy nie ma charakteru uznaniowego, lecz przyznawany jest według zasad ściśle określonych przepisami prawa i przysługuje:
• osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, tzn.
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Kryteria i warunki udzielenia pomocy: :
Jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, tj. odpowiednio 1.802,15 zł i 1287,25 zł; (najniższa emerytura wynosi 1029,80 zł) wnioskodawca nie traci uprawnień do dodatku mieszkaniowego, jeżeli przekroczenie dochodu nie jest wyższe od kwoty przyznanego dodatku mieszkaniowego,
Osoby zajmującym lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniająca do korzystania z dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
• 35 m2 - dla 1 osoby,
• 40 m2 - dla 2 osób,
• 45 m2 - dla 3 osób,
• 55 m2 - dla 4 osób,
• 65 m2 - dla 5 osób,
• 70 m2 - dla 6 osób, w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2. Wskazanie o uprawnieniu do oddzielnego pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego:


1.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony i potwierdzony u Zarządcy budynku) – oryginał wniosku.

2.Ostatnia decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

3.Tytuł prawny (oryginał) do zajmowanego lokalu ( jeden z niżej wymienionych – do wglądu)
- umowa najmu
- przydział
- akt notarialny
- umowa użyczenia (umowa użyczenia wraz z aktem notarialnym mieszkania użyczanego)
- umowa darowizny
- inny

4.Wydruk czynszu (oryginał)
- aktualnie obowiązujący wydruk, tj. z miesiąca, w którym składany jest wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

5.Zaświadczenia o dochodach (oryginał) – z 3 ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc,w którym składany jest wniosek, np.
- zaświadczenia o dochodach z miejsca pracy, umów zleceń, lub dzieło (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe),
- dokument potwierdzający osiągane przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: (np. książka przychodów i rozchodów, ewidencja sprzedaży lub inne)
- zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranych świadczeń,
- zaświadczenia o wysokości pobranych wszelkich świadczeń alimentacyjnych,
- zaświadczenie z uczelni o wysokości pobranego stypendium naukowego, socjalnego lub innych świadczeń (dotyczy osób uczących się),
- zaświadczenie o wysokości pobranego zasiłku dla bezrobotnych, składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych odprowadzanych przez Urząd Pracy do NFZ, dodatku szkoleniowego lub wynagrodzenia za staż (dotyczy osób pobierających takie świadczenie)
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwrocie nadpłaty podatku dochodowego
- inne

6.Zaświadczenia z MOPR (oryginał)
- zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
- zaświadczenie o pobierania dodatku: dla sierot zupełnych,
- inne

7. Zaświadczenie z Urzędu Pracy (oryginał) – dotyczy osób bezrobotnych
- potwierdzające rejestrację w Urzędzie Pracy - dotyczy osób bez prawa do zasiłku. Osoby te zobowiązane są osobiście złożyć oświadczenie na temat źródła utrzymania.

8. Zaświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych – dotyczy osób posiadających gospodarstwa rolne.

9.Informacja na temat rozliczenia centralnego ogrzewania

10. W przypadku osób rozwiedzionych, żyjących w separacji lub takich, które podały współmałżonka o wypłatę świadczeń alimentacyjnych:
- wyrok sądu dot. rozwodu lub separacji lub jego odpis (oryginał),
- wyrok sądu dot. zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub jego odpis (oryginał),
- zaświadczenie od komornika dot. skuteczności ściągania świadczeń alimentacyjnych (oryginał)

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą musiały być wyjaśnione poprzez dostarczenie innych wymaganych dokumentów!

Tryb załatwienia sprawy: :
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: :
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma (decyzji).

Uwagi: :
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między 100% naliczonych i ponoszonych przez wnioskodawcę wydatków mieszkaniowych a określonym procentowo wskaźnikiem od dochodów gospodarstwa domowego w zależności od ilości osób.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, wnioskodawcy przysługuje ryczałt na zakup opału.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.

Adres i godziny pracy Działu ds. dodatków mieszkaniowych:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych
ul. Wesoła 51, piętro II, C
25-363 Kielce
tel./fax 41 344 40 85

poniedziałek 8.00 – 16.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30


Do naszej siedziby dojechać można autobusami komunikacji miejskiej nr: :

1, 4, 8, 16, 19, 20, 28, 30, 33, 37, 45, 50, 51