Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Informacje dotyczące tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniach Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w 2019 roku


Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 09.07.2019r.

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO Zagórska - Północ.
 2. Mazurska 64 konflikt sąsiedzki.
 3. Przeznaczenie dodatkowych środków na funduszu remontowym osiedla.
 4. Sprawy różne.
Obecni na posiedzeniu: wg listy obecności - 9 osób. Liczba osób obecnych na posiedzeniu uprawnia Radę Osiedla do głosowania i opiniowania.

Ad. 1
Protokół z posiedzenia Rady z poprzedniego miesiąca został przyjęty jednogłośnie - Rada Osiedla nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla zapoznała się z informacją przedstawioną przez Komisję Handlu, Usług i Porządku Publicznego w sprawie przeprowadzonej dnia 4 czerwca 2019r. wizji lokalnej w budynku Mazurska 64 w związku ze skargą sąsiedzką w sprawie zakłócania porządku domowego. Niezależnie od powyższego, obie strony konfliktu dostały zaproszenie do pojawienia się w siedzibie ADM w dniu posiedzenia Rady Osiedla. Jednakże przeprowadzone dodatkowo z nimi rozmowy w czasie posiedzenia na temat zasad współżycia sąsiedzkiego nie odniosły zamierzonego skutku, tj. w obecnej chwili żadna ze stron nie wykazała chęci załagodzenia konfliktu. W związku z tym pozostaje jedynie droga prawna (sąd), lub każdorazowe zgłaszanie ekscesów służbom Policji.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z informacją przedstawioną przez kierownika ADM, p. Jana Wróblewskiego, że w związku z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków KSM o przekazaniu części zysku za rok 2018 na zwiększenie funduszu remontowego, dla osiedla Zagórska - Północ przypadła kwota 140.427 zł, zatem proponuje zasilenie funduszu remontowego osiedla tą kwotą w następujący sposób:
- 125.427 - roboty ogólnobudowlane,
- 15.000 - roboty nieprzewidziane.
Rada Osiedla przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości.

Ad. 4
W sprawach różnych ustalono, że Rada Osiedla wystąpi z wnioskiem do Zarządu w sprawie natychmiastowego zatrudnienia osoby na stanowisko zastępcy kierownika, z uwagi na przedłużający się ponad miarę brak obsady na w/w stanowisku.

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 04.06.2019r.

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO Zagórska - Północ.
 2. Opinia w sprawie wyrażenia zgody na dalszą sprzedaż alkoholu w restauracji Cichy Kącik.
 3. Informacja na temat konfliktu przy ul. Mazurskiej 64.
 4. Informacja na temat zadaszenia loggii przy ul. Konarskiego 8 (komisja GZM).
 5. Sprawy różne.
Obecni na posiedzeniu: wg listy obecności - 9 osób. Liczba osób obecnych na posiedzeniu uprawnia Radę Osiedla do głosowania i opiniowania.

Ad. 1
Protokół z posiedzenia Rady z poprzedniego miesiąca został przyjęty jednogłośnie - Rada Osiedla nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla zapoznała się z wnioskiem p. Ireny Góreckiej, prowadzącej restaurację "Cichy Kącik" przy ul. Konarskiego 3 w sprawie wydania opinii i wyrażenia zgody na dalszą sprzedaż alkoholu w jej lokalu. Opinia ta jest niezbędna do uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydawanego przez Urząd Miasta Kielce. Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie złożony wniosek.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z pismem - skargą sąsiedzką z budynku przy ul. Mazurskiej 64, na sąsiadów zamieszkujących piętro wyżej. Pismo zostało skierowane do Komisji Handlu, Usług i Porządku Publicznego w celu przeprowadzenia wizji lokalnej i przedstawienia wniosków na kolejnym posiedzeniu Rady Osiedla.

Ad. 4
Komisja GZM przedstawiła krótką informację na temat konfliktu sąsiedzkiego w budynku Konarskiego 8. Ustalono termin spotkania z obiema stronami konfliktu wraz z Komisją GZM Rady Osiedla 11. 06 na godzinę 16.30, w celu doprowadzenia w miarę możliwości do ugody pomiędzy zwaśnionymi stronami.

Ad. 5
W sprawach różnych ustalono, że Rada Osiedla wystąpi Administracji Osiedla z pismem, w którym zwróci się z prośbą o interwencję do stosownych instytucji w sprawie ograniczenia możliwości parkowania na chodniku po prawej stronie ulicy Konarskiego, z propozycją by zakazać parkowania pojazdów na odcinku od bloku Konarskiego 3 aż do skrzyżowania z ulicą Zielińskiego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00. Zakaz ten miałby na celu przede wszystkim wyeliminowanie parkowania pojazdów pozostawianych tam przez osoby korzystające z Targowiska Miejskiego.

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 07.05.2019r.

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO Zagórska - Północ.
 2. Zapoznanie się z pismem mieszkańców budynków Szczecińska 17, oraz Spółdzielcza 4, 6 i 8 w sprawie odrzucenia projektu zwiększenia ilości miejsc parkingowych w rejonie tych budynków.
 3. Zapoznanie się z pismem w sprawie zadaszenia loggii w budynku Konarskiego 8.
 4. Sprawy różne.
Obecni na posiedzeniu: wg listy obecności - 9 osób. Liczba osób obecnych na posiedzeniu uprawnia Radę Osiedla do głosowania i opiniowania.

Ad. 1
Protokół z posiedzenia Rady z poprzedniego miesiąca został przyjęty jednogłośnie - Rada Osiedla nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla zapoznała się z pismem mieszkańców budynków Szczecińska 17 oraz Spółdzielcza 4, 6, 8 w sprawie odrzucenia projektu zwiększenia ilości miejsc parkingowych w rejonie tych budynków, które zreferował kierownik ADM, p. Jan Wróblewski. Administracja Osiedla nie planuje likwidacji skweru pomiędzy budynkami Szczecińska 17 a Spółdzielcza 4, 6, 8 kosztem budowy miejsc parkingowych, jak również nie planuje budowy drogi p. pożarowej w rejonie tych budynków. Jednak w przypadku otrzymania decyzji Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nakazującej wykonanie jej w tym rejonie będziemy zmuszeni zrealizować w/w decyzję w wyznaczonym terminie. Rada Osiedla przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z pismem - skargą mieszkanki budynku Konarskiego 8 w sprawie samowolnego zamontowania zadaszenia loggii przez sąsiadkę zamieszkującą piętro niżej. Pismo zostało przekazane do Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi celem przeprowadzenia wizji lokalnej oraz przedstawienia wniosków na kolejnym posiedzeniu Rady Osiedla.

Ad. 4
W sprawach różnych:
Tomasz Niebudek przypomniał o dostawieniu kilku ławek w zacienionych miejscach na ogrodzonym placu zabaw.
Krystyna Wieczorek przedstawiła prośbę lokatora z budynku Zielińskiego 3 w sprawie przycinki gałęzi w bezpośredniej okolicy tego budynku.

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 09.04.2019r.

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO Zagórska - Północ.
 2. Informacja na temat przeglądu wiosennego.
 3. Informacja dotycząca prac wykonywanych na osiedlu.
 4. Sprawy różne.
Obecni na posiedzeniu: wg listy obecności - 9 osób. Liczba osób obecnych na posiedzeniu uprawnia Radę Osiedla do głosowania i opiniowania.

Ad. 1
Protokół z posiedzenia Rady z poprzedniego miesiąca został przyjęty jednogłośnie - Rada Osiedla nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Przewodnicząca Rady Osiedla Zagórska - Północ, p. Barbara Staniec przedstawiła zebranym protokół z przeglądu wiosennego osiedla Zagórska - Północ odbytego w dniu 04.04.2019 r. Rada Osiedla przyjęła treść informacji do akceptującej wiadomości.

Ad. 3
Kwartalną informację na temat prac bieżących prowadzonych na osiedlu przedstawił kierownik Administracji Osiedla, p. Jan Wróblewski.
- wymiana lamp na skwerze 50 - lecia oraz dodanie dwóch dodatkowych lamp w celu doświetlenia dwóch chodników na placu, do tej pory nieoświetlonych,
- likwidacja starych, metalowych zjazdów na wózki, zastąpienie ich jednolitym zjazdem wykonanym z kostki brukowej,
- remont pokrycia dachowego budynków Pomorska 71/ 73 oraz Spółdzielcza 6,
- kompleksowe remonty elewacji budynków Spółdzielcza 9 oraz Mazurska 70.

Ad. 4
W sprawach różnych:
P. Alicja Musiał zgłosiła potrzebę renowacji ogrodzenia z siatki od południowej strony budynku Pomorska 100.

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 12.03.2019r.

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO Zagórska - Północ.
 2. Opinia dotycząca rozdysponowania dodatkowej kwoty na funduszu remontowym.
 3. Opinia w sprawie montażu reklam w związku ze złożonymi pismami.
 4. Opinia dotycząca modernizacji terenu przy altance śmietnikowej znajdującej się przy budynku Sandomierska 154.
 5. Sprawy różne.
Ad. 1
Protokół z posiedzenia Rady z poprzedniego miesiąca został przyjęty jednogłośnie - Rada Osiedla nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla zapoznała się z przedstawioną korektą planu remontów na rok 2019, będącego częścią planu perspektywicznego, opracowaną przez Dział Techniczny. Wysokość dodatkowych środków na realizację zadań remontowych przyjęto wg klucza powierzchniowego. Dla osiedla Zagórska - Północ dodatkowa kwota do dyspozycji wynosi 181.237 zł. Propozycję podziału tych środków przedstawił kierownik, p. Jan Wróblewski w następujący sposób:
31.237 zł - roboty nieprzewidziane,
150.000 zł - roboty ogólnobudowlane.
Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie podział dodatkowych środków na funduszu remontowym osiedla Zagórska - Północ.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z wnioskiem złożonym przez firmę Remi - Trans Rafał Katanowski, w sprawie wynajmu ściany przy ul. Mazurskiej 1 pod umieszczenie banneru reklamowego na uprzednio zamontowanych wspornikach do elewacji budynku. Rada Osiedla zaopiniowała negatywnie w/w wniosek.
Rada Osiedla zapoznała się z wnioskiem złożonym przez p. Arkadiusza Kumora w sprawie wynajęcia części działki u zbiegu ulic źródłowej i Konarskiego na ustawienie billboardu reklamowego nietrwale związanego z gruntem. Rada Osiedla zaopiniowała negatywnie w/w wniosek.
Rada Osiedla zapoznała się z wnioskiem złożonym przez najemcę lokalu użytkowego przy ul. źródłowej 19 w Kielcach, p. Krzysztofa Demko w sprawie wyrażenia zgody na montaż reklamy świetlnej Salonu Kosmetycznego Beauty Expert na elewacji budynku. Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie w/w wniosek.

Ad. 4
Rada Osiedla zapoznała się z wyciągiem z protokołu Rady Osiedla Sandomierskie w sprawie modernizacji terenu przy altanie śmietnikowej znajdującej się przy budynku Sandomierska 154 (szczyt wschodni). Przebudowa wiąże się z pracami na terenie częściowo podlegającym pod Administrację Osiedla Zagórska - Północ. Rada Osiedla Zagórska - Północ wyraża pozytywną opinię w sprawie wykonania w/w prac pod warunkiem sfinansowania ich w całości ze środków osiedla Sandomierskie.

Ad. 5
W sprawach różnych:
- wniosek p. Skrzypka by usunąć trzepak przy altanie przy Klubie Seniora zwiększając tym samym pulę dostępnych miejsc postojowych,
- wniosek p. Wieczorek by usunąć 1 słupek do suszenia bielizny i wkopać go w innym miejscu, a nie przy samej ławce.

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 12.02.2019r.

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z Akcji Zima.
 3. Zaopiniowania podania UP-Telecom.
 4. Sprawy różne.
Ad. 1
Rada nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla zapoznała się ze sprawozdaniem z przeprowadzonej Akcji Zima 2019 przez OKK Miniatura oraz zaopiniowała je pozytywnie.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z pismem firmy Up - Telecom w sprawie montażu mikrostacji telefonii komórkowej. Po zapoznaniu się z przekazanymi materiałami oraz dyskusji, Rada Osiedla Zg-Pn jednogłośnie negatywnie zaopiniowała umiejscowienie anteny na Osiedlu Zg-Pn ze względu na możliwość negatywnego wpływu promieniowania na bliskie sąsiedztwo bloków mieszkalnych. Sama Firma w piśmie nie wskazuje (nie potrafi określić) wielkości natężenia pola elektromagnetycznego na jakie mogą być narażone pobliskie budynki i ich mieszkańcy.

Ad. 4
1) Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Działu Organizacyjnego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie uaktualnienia terminów dyżurów członków. W celu lepszej obsługi i przygotowania zgłoszonych spraw na posiedzenie, Rada Osiedla Zg-Pn będzie pełnić dyżur w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00 w budynku Administracji Osiedla Zagórska-Północ.
2) Na ustny wniosek pana Tomasza Niebudka dot. wyrażenia zgody na uczestniczenie w pracach Komisji GZM w RO Zg-Pn, Rada Osiedla jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony wniosek. Pan Tomasz Niebudek dopisany zostanie do członków Komisji.
3) Przewodnicząca RO, będąca członkiem Komisji przetargowej, przedstawiła informację o przetargach dot. Osiedla Zg-Pn na wykonanie prac remontowych klatek schodowych przy ul. Zielińskiego 4 oraz Konarskiego 16.

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Północ" w dniu 08.01.2019r.

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO Zagórska - Północ.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności OKK Miniatura za rok 2018 oraz planem pracy na rok 2019.
 3. Zaopiniowanie podania "UP - Telecom" w sprawie montażu tzw. Stacji dodatkowej operatora Play na dachu budynku L. W 20, Kujawskiej 26 lub Konarskiego 13.
 4. Sprawy różne.
Ad. 1
Protokół z posiedzenia Rady z poprzedniego miesiąca został przyjęty jednogłośnie - Rada Osiedla nie wniosła poprawek co do treści protokołu.

Ad. 2
Rada Osiedla zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności OKK Miniatura za rok 2018 oraz Planem Pracy na rok kulturalny 2019 i zaopiniowała oba sprawozdania pozytywnie.

Ad. 3
Rada Osiedla zapoznała się z podaniem firmy "UP - Telecom" w sprawie montażu mikrostacji (masztów) telefonii komórkowej na dachu budynków L. Wawrzyńskiej 20, Konarskiego 13 oraz Kujawska 26. Wnioskodawcy chcieliby podpisać umowę najmu powierzchni dachowej na okres 10 lat. Rada Osiedla zaopiniowała podanie negatywnie.

Ad. 4
Jan Okła zaproponował, aby po zakończeniu każdego kwartału na posiedzeniach Rady Osiedla było przedstawiane sprawozdanie finansowe, każdorazowo przygotowywane przez Dział Ekonomiczny Spółdzielni na posiedzenia Rady Nadzorczej. Sprawozdanie miałoby być przedstawiane przez przewodniczącego Rady Osiedla.
Tomasz Niebudek zaproponował, aby w przyszłości w razie jakichkolwiek zmian w planach stałej organizacji ruchu drogowego dla osiedla Zagórska - Północ była możliwość przeprowadzenia wcześniejszych konsultacji z przedstawicielami Rady Osiedla oraz zgłoszenia ewentualnych uwag w tym zakresie.

Poprzednie lata

Adres:
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20
25-341 Kielce


e-mail: zagorska.polnoc@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jan Wróblewski
Tel. 041 34-16-710

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-700Dyżury Rady Osiedla w każdy
pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wawrzyńskiej 20 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Administracja Osiedla Zagórska - Północ informuje, że w każdy trzeci wtorek miesiąca, w godzinach 15 do 17 w biurze Administracji przy ul. L. Wawrzyńskiej 20 dyżurować będzie Dzielnicowy IV Komisariatu Policji.

W wyznaczonych terminach prosimy o zgłaszanie wszelkich zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Osiedla "Zagórska - Północ".

Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.